System Informacji Oświatowej - do 7 kwietnia br. należy wprowadzić dane dotyczące szkół wg informacji na dzień 31 marca 2013r.

GMINNA Ewidencja zabytków w przygotowaniu wg ustawowych regulacji.

Do końca kwietnia dyrektor szkół przedstawi organowi prowadzącemu arkusz organizacyjny szkół na rok szkolny 2013/2014.

 

 

 

 

Pierwszy kwartał każdego roku to okres rozliczeń, podsumowań oraz planowania podejmowanych decyzji wiążących w najbliższym roku. Przedmiotem zebrania powinno być w szczególności: uchwalenie planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, ocena pracy zarządzającego nieruchomością wspólną jeżeli powierzono zarząd w sposób określony w art.18 ust.1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz.U. z 2000 nr 80 poz.903 z późn.zm.), sprawozdanie zarządu i udzielenie absolutorium. Corocznych zebrań nie muszą zwoływać wspólnoty małe, w których liczba lokali nie jest większa niż 7.

 

 

Ustalono z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, że w związku z dofinansowaniem projektu „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 przedłuża się okres jego realizacji do 30.09.2013 r.

 

 

Urząd Miejski w Raciążu przypomina, iż Uchwałą nr XL/218/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 września 2010 roku przyjęto plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż. Właściciele posesji, których dachy pokryte są eternitem i planują wymianę dachu w najbliższym czasie mogą zgłosić się do referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, celem sprawdzenia możliwości wystąpienia z wnioskiem o pomoc finansową na utylizację płyt azbestowych. Przy określonej liczbie osób zainteresowanych rozważy się możliwość wystąpienia z wnioskiem o pomoc finansową.

 

 

W dniach 25 lutego – 2 marca 2013r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00 – 13:00. Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie: www.pokrzywdzeni.gov.pl .