Sprawy z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej

 

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami – D.Charzyńska
- stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej – P. Zaszewski

 

     
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych  
Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części  
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów  

 

  Druki do pobrania  
     
  Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
  Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego, socjalnego o zamianę lokalu mieszkalnego  
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy miasto Raciąż

 
  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego  
  Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  
  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu miejscowego  
  Wniosek o zmianę planu miejscowego lub studium  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczenia terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. Położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji  
  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
  Wniosek o wydanie zgody na wykonanie zjazdu  
  Wniosek o wydanie zgody na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  
  Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  
  Wniosek o wydanie opinii o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego  
  Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości  
  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego nieruchomości  
  Wniosek o o przyznanie dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż