Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że w terminie od 30 kwietnia 2013 r. do 29 maja 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości dla średnich przedsiębiorstw”.

W dniu 19 kwietnia 2013 r. Burmistrz Miasta Raciąża zorganizował dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych dzień bezpłatnych porad prawnych, których udzielał Konrad Figurski, prawnik wywodzący się z Raciąża. Z obecności p. Figurskiego skorzystało kilkanaście osób; tych, którzy chcieliby w przyszłości skorzystać z podobnej inicjatywy, prosimy o śledzenie ogłoszeń na niniejszej stronie internetowej.

  1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zapoznała się z kandydaturami osób aplikujących na stanowisko Prezesa Zarządu i przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z osobami spełniającymi wymogi formalne.

  1. Uchwałą nr 9/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powołała Pana Krzysztofa Talaka na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu Sp. z o.o.

Burmistrz Miasta Raciąż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaprasza mieszkańców miasta na uroczystości związane z obchodami 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbędą się 3 maja 2013 roku.

Program uroczystości:

INFORMACJA dotycząca gospodarowania odpadami

 

Urząd Miejski w Raciążu przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, ale na których powstają odpady. Rozumie się przez to nieruchomość służącą innej funkcji niż mieszkalna, tj. działalności  takiej jak na przykład: publiczna (szkoły, urzędy itp.), gospodarcza (usługowej, produkcyjnej, handlowej i innej), społeczna (dom opieki społecznej, internat, itp.), a także cmentarze, targowiska, bary, puby, restauracje, itp., tereny specjalne (Policja, itp.).