Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu w roku 2012 pracowała w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2012 . Pracowała w sześcioosobowym składzie. Posiedzenia Komisji odbywały się w ciągu całego roku. Ich częstotliwość uzależniona była od ilości zgłaszanych potrzeb. W roku 2012 odbyło się 9 posiedzeń.

 

W roku 2012 na realizację powyższych zadań zaplanowana była kwota 169864,70 zł. Były to środki pochodzące z wpływu z zezwoleń w roku 2012 oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Wydatkowano kwotę 52.492,29zł.

Na terenie naszej gminy w 18 placówkach handlowych i gastronomicznych sprzedawany był alkohol, w tym w 3 miejscach sprzedaży, alkohol spożywany jest na miejscu.

Komisja w 4 przypadkach pozytywnie zaopiniowała wnioski dotyczące lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu.

W ciągu całego roku na wniosek rodzin, pracowników pomocy społecznej, policji przeprowadzono z 18 osobami nadużywającymi alkohol rozmowy mające na celu zmotywowanie ich do kontaktu ze specjalistami terapii uzależnień. W stosunku do czterech osób Komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego w Płońsku o wydanie zarządzenia obowiązkowego poddania się badaniom przez biegłych w celu stwierdzenia uzależnienia i określenia sposobu leczenia.

Przedstawiciele Komisji biorą udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wspierana była działalność profilaktyczna placówek oświatowych , które organizowały c zas wolny dzieciom i młodzieży, propagując zdrowy, wolny od wszelkich nałogów tryb życia i pokazując alternatywne formy spędzenia czasu. 51 uczniów z Miejskiego Zespołu Szkół brała udział w feriach zimowych. Młodzież gimnazjalna uczestniczyła w programie z zakresu profilaktyki uzależnień „ Szanuj zdrowie – ratuj życie”. Uczniowie klas I Publicznego Gimnazjum brali udział w programie „ Jesteśmy wolni! Mówimy stop ! Uzależnieniom . Celem programu było przekazanie uczestnikom informacji o mechanizmach uzależnień i srodkach uzależniających oraz wspieranie rozwoju osobowości uczniów tak, aby byli zdolni do podejmowania racjonalnych decyzji i radzenia sobie z trudnościami bez sięgania po srodki uzależniające. W ramach działań szkolnego programu profilaktyki uczniowie brali udział w konkursie plastycznym pod hasłem „ Nie palę… Nie piję…Zdrowo żyję. W roku 2012 organizowane było dla rodziców spotkanie profilaktyczne pt.”Ustrzec dziecko- alkohol, narkotyki”. Uczniowie klas VI SP w Raciążu podczas wycieczki realizowali program „ Można żyć inaczej” . Głównym założeniem programu była ochrona dziecka przed podejmowaniem działań mogących wpływać demoralizująco na otoczenie i wyniszczająco na jego osobowość . W okresie wakacji w MCKSiR w Raciążu najmłodsi nasi mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych z zakresu profilaktyki i uzależnień. Młodzież z Miejskiego Zespołu Szkół oraz Zespołu Szkół uczestniczyła w koncercie profilaktycznym pt.” Życie na niby” P.Musiatowicza oraz spektaklu Mariusza Kuca. W spektaklu profilaktycznym brały również udział dzieci z klas I SP.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu dofinansowuje koszty funkcjonowania Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej. Pokrywała koszty dożywiania, zakupu materiałów biurowych, chemicznych, opłaca internet. Finansowany był wyjazd dzieci na kolonie. Miały tam zapewnioną właściwą opiekę, korzystały z licznych atrakcji .

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu zwróciła się do Komisariatu Policji w Raciążu o objęcie dorażnym nadzorem punktów handlowych na terenie naszego miasta w związku ze spożywaniem alkoholu w sklepach oraz sprzedaży alkoholu nieznanego pochodzenia w prywatnych domach jak również na targowicy miejskiej.