INFORMACJA dotycząca gospodarowania odpadami

Informacja dotycząca gospodarowania odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1

Szanowny Mieszkańcu,

z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, polegający przede wszystkim na przejęciu przez gminę władztwa nad odpadami oraz wprowadzeniu opłat za ich odbiór i zagospodarowanie.

 

Takie zmiany w modelu gospodarowania odpadami komunalnymi podyktowane są koniecznością sprostania przez Polskę wymogom UE w zakresie gospodarki odpadami, dotyczącym w szczególności osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Konsekwencją nieosiągnięcia wymaganych efektów - będą wysokie kary, które zapłacąGminy — a więc wszyscy mieszkańcy.

Wdrożenie tych zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi ma na celu korzystny wpływ na jego uszczelnienie, poprawienie skuteczności selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła" oraz całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów.
Najpóźniej do 30 czerwca 2013r. Gmina musi zorganizować nowy system i przejąć obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to, że od l lipca przyszłego roku, od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odpady odbierać będzie jeden podmiot, wyłoniony w drodze przetargu przez gminę. W zamian za to, właściciele będą uiszczać stosowną opłatę na konto gminy.

ciąg dalszy nastąpi....

1Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 z późn. zm.)