INFORMACJA dotycząca gospodarowania odpadami w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Część II

Szanowny Mieszkańcu,

Opłata za gospodarowanie odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach musi uwzględniać koszty funkcjonowania całego systemu, przy czym najwyższymi kosztami będą koszty odbierania odpadów, ich transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z nimi.

 

Rada Miejska w Raciążu UchwałąNr xxv/161/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż, przyjęłaopłatę od mieszkańca, która wydaje się najbardziej oczywista i sprawiedliwa, gdyż każdy mieszkaniec produkuje odpady. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w Urzędzie Miejskim w Raciążu w terminie do dnia 30 marca 2013 roku. Deklaracje można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz pobrać ze strony internetowej Urzędu: http://www.umraciaz.nazwa.pl/.

W tej samej Uchwale Radni Rady Miejskiej w Raciążu przyjęli stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł od mieszkańca. Natomiast stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej uległa obniżeniu i wyniosła 7,00 zł od mieszkańca.

Ponadto zgodnie z Uchwałą nr XXV/157/2012 Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż, został ustalony obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na miesiąc, bez wezwania, w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinno się uiścić w terminie do 15 sierpnia 2013 r. – za okres od 1 lipca do 31 lipca 2013 r. Opłata, o której mowa wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Raciążu w Banku Spółdzielczym w Raciążu nr 59 8233 0004 0000 1544 2004 0001. lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Raciążu, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.