Osobą kompetentną w zakresie udzielania informacji mieszkańcom miasta Raciąża na temat gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów jest podinspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, pokój nr 2, tel. (23) 679 11 63.

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIASTO RACIĄŻ >>Pobierz

Terminy wywozu odpadów komunalnych od 01.11.2020 do 31.10.2021- nieruchomości zamieszkałe jenorodzinne >>Pobierz

Uchwała Nr VII/58/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż. >>Pobierz

Uchwała Nr VII/59/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż. >>Pobierz

Uchwała Nr VII/64/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż.>>Pobierz

Lista podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych >>Pobierz

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2018. >>Pobierz

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.   >>Pobierz PDF   >>Pobierz DOC

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż. >>Pobierz

Uchwała Nr XXXVII/303/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Raciąż. >>Pobierz

Uchwała Nr XXIX/240/2017 Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie sposobu wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż. >>Pobierz


Nabór wniosków na demontaż i odbiór odpadów zawierających azbest lub sam odbiór z nieruchomości
Ogłoszenie >>Pobierz
Regulamin >>Pobierz
Załącznik 1 >>Pobierz
Załącznik 2 >>Pobierz
Załącznik 3 >>Pobierz
Oświadczenie >>Pobierz

Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie "Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych". >>Pobierz

KONKURS "Pokaż jak segregujesz i środowisko ratujesz". >>Pobierz

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2017. >>Pobierz

Zaktualizowany rejestr działalności regulowanej na dzień 02.03.2020 r. >>Pobierz

Film konkursowy "Kochasz dzieci nie pal śmieci" >>Link

 

CZYSTSZYM POWIETRZEM ODDYCHAMY, ŚMIECI NIE SPALAMY!

 

Usuwanie azbestu w roku 2018 z terenu miasta Raciąż:
1. Ogłoszenie 
>>Pobierz
2. Regulamin przyznania dofinansowania >>Pobierz
3. 1 zał.- wniosek >>Pobierz
4. 2 zał. - informacja o wyrobach zaw. azbest >>Pobierz
5. 3 zał. - oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem >>Pobierz

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW - "Czystsze Powietrze" >>Pobierz

 

SEMINARIUM SZKOLENIOWE - POSTĘPOWANIE Z AZBESTEM. >>Pobierz

Informacja o odbiorze popiołu. >>Pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Raciąż za 2016 rok. >>Pobierz

Zaktualizowane terminy wywozu odpadów komunalnych od 01.01.2017 do 30.06.2017. >>Pobierz

Ankieta dotycząca poziomu usług z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta. >>Pobierz

Czad "Cichy zabójca".    >>Ulotka     >>Rozpoznawanie zagrożeń 1     >>Rozpoznawanie zagrożeń 2

Informacja dotycząca naboru wniosków na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych. >>Pobierz

Informacja dotycząca odpadów komunalnych za rok 2015 >>Pobierz

Publikacja omawiająca zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami - "Śmiecioradnik". >>Pobierz

INFORMACJA dotycząca dezynfekcji pojemników na odpady komunalne. >>Pobierz

UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż. >>Pobierz

UCHWAŁA Nr VII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi. >>Pobierz

UCHWAŁA NR VII/59/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż.>>Pobierz

 

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO RACIĄŻ ZA 2014 ROK >>Pobierz

 

UCHWAŁA NR XXXI/201/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013r.

zmieniająca Uchwałę XXX/194/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ale powstają odpady komunalne. >>Pobierz

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ (zaktualizowany) >>Pobierz

INFORMACJA dotycząca odpadów komunalnych za rok 2013 >>Pobierz

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO RACIĄŻ ZA 2013 ROK >>Pobierz

Każdy z mieszkańców miasta Raciąża, który chce zmienić dane zawarte w
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
czy to w zakresie zmiany dotyczącej liczby osób zamieszkujących na danej
nieruchomości czy to inne dane, zobowiązany jest do wypełnienia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz informacji do deklaracji, które można pobrać niżej, a następnie
złożyć w/w dokumenty do pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Raciążu

INFORMACJA >>Pobierz

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI >>Pobierz

Zarządzenie nr 84/2014 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 18 września 2014r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów” >>Pobierz

Uchwała Nr XXV/157/2012 Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż >>Pobierz

Uchwała Nr XXV/159/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >>Pobierz

Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż >>Pobierz

Uchwała Nr XXX/185/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Raciąż >>Pobierz

Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których na zamieszkują mieszkańcy ale powstają odpady komunalne. >>Pobierz

Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Raciąż. >>Pobierz

Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 maja 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXV/159/2012 Racy Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. >>Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/223/2013 Rady Miejskie w Raciążu z dnia 22 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/157/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż. >>Pobierz

Uchwała Nr XXXVIII/255/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Raciążu dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż. >>Pobierz

Sprawy z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej

 

- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami – D.Charzyńska
- stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej – P. Zaszewski

 

     
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych  
Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części  
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów  

 

  Druki do pobrania  
     
  Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  
  Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego, socjalnego o zamianę lokalu mieszkalnego  
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy miasto Raciąż

 
  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego  
  Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  
  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami planu miejscowego  
  Wniosek o zmianę planu miejscowego lub studium  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczenia terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. Położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji  
  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
  Wniosek o wydanie zgody na wykonanie zjazdu  
  Wniosek o wydanie zgody na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  
  Wniosek o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  
  Wniosek o wydanie opinii o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego  
  Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości  
  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości  
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego nieruchomości  
  Wniosek o o przyznanie dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż