Zarząd Województwa Mazowieckiego informuję o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje,

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 915 375,09 zł);

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 420 363,00 zł)

I. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 12 czerwca 2013 r. do dnia 27 czerwca
2013 r.
do godziny 15:00.

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze LGD - Przyjazne Mazowsze przy ulicy H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. We wniosku, w opisie celów operacji należy określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych
w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku.

III. Wzory formularzy wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na stronach internetowych: stowarzyszenia LGD - Przyjazne Mazowsze www.lgdpm.pl, Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do w/w działań: znajdują się na stronie www.lgdpm.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD – Przyjazne Mazowsze.

V. Oświadczenia beneficjenta dotyczące przetwarzania i udostępniania danych oraz informacji dotyczących działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej znajdują się na stronie www.lgdpm.pl

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD – Przyjazne Mazowsze dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.

VII. Minimalne wymagania, jakie musi spełniać operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD:

- zgodność z przynajmniej 1 celem zapisanym w LSR;

- uzyskanie min. 30% możliwych do zdobycia punktów – 25 pkt przy działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz uzyskanie min. 30% możliwych do zdobycia punktów – 22 pkt. przy działaniu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej .

Pracownicy biura zapewniają bezpłatną pomoc przy wypełnieniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD - Przyjazne Mazowsze ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, tel. 23 661-31-61. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pobierz >>